Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

misc:abs_mpt2008 [2008/03/17 20:41] (current)
prezzey created
Line 1: Line 1:
 +=====Konstrukciós hálózatok: egy új eszköz a pszicholingvisztikában (absztrakt)=====
 +__Hivatkozás:__ Takács, B. (2008): //Konstrukciós hálózatok - egy új eszköz a pszicholingvisztikában.// A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza.
 +
 +__Absztrakt:__
 +
 +A konstrukciós nyelvtan, mint elméleti nyelvészeti irányzat mindezidáig kevéssé került be a pszichológiai/neurológiai konstrukcionizmus főirányába; pl. Mareschal és mtsai (2007) programadó kötete sem említi. Ennek egyik oka lehet, hogy kevés átfogó implementáció született, és azok is nehezen hozzáférhetőek.
 +
 +Jelen poszter bemutatja a MáKoNy-t (Magyar Konstrukciós-hálózatos Nyelvmodell), egy a kezdetektől fogva pszichológiai magyarázó igénnyel kialakított konstrukciós nyelvtani alkalmazást. A MáKoNy a konstrukciós nyelvtan eszközei mellett felhasználja a konnekcionizmus eredményeit, és kikerüli a skálázhatósági problémát. Előnyei közé tartozik, hogy első lépésben magyar nyelvre készült el; az eddigi konstrukciós implementációk javarészt angol nyelvet használtak, és a magyar számos fontos vonásában különbözik ettől, amely eltéréseket mindet be kellett építeni a modellbe.
 +
 +Az alkalmazás nyílt és tetszőlegesen bővíthető, így az érdeklődők saját céljaikra is felhasználhatják, átdolgozhatják.
 +
 +__Hivatkozások:__
 +
 +Mareschal, D., Johnson, M., Sirois, S., Spratling, M., Thomas, M., & Westermann, G. (2007). //Neuroconstructivism I-II.// Oxford: Oxford University Press.
 
misc/abs_mpt2008.txt · Last modified: 2008/03/17 20:41 by prezzey
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki